DUYURULAR VE ETKİNLİKLER» DAHA FAZLA
Revize Edilen Belgeler-27.11.2020

DD-051

YTÜ Lisansüstü Eu011fitim ve Öu011fretim Yönetmeliu011fi Senato Esaslaru0131

YÖ-021

Yetki Devri ve u0130mza Yetkileri Yönergesi

YÖ-079

YTÜ Trafik Yönergesi

YÖ-064

Önceki Öu011frenmenin Tanu0131nmasu0131na u0130liu015fkin Yönerge

YÖ-006

YTÜ Lisans Öu011fretimi Staj Uygulama Yönergesi

YÖ-003

Yu0131ldu0131z Teknik Üniversitesi Öu011frenci Konseyi Yönergesi

YÖ-059

YTÜ Uluslar arasu0131 u0130liu015fkiler Koordinatörlüu011fü Yönergesi

DD-021

YTÜ Merkezi Yerleu015ftirme Puanu0131na Göre Kurumlararasu0131 Yatay Geçiu015f Yapu0131labilmesine u0130liu015fkin Esaslar